Mer om småskalig vattenkraft

Miljöfördelar med småskalig vattenkraft

 • Förnybar – använder flödande energi. Kretslopp.
 • Inga utsläpp till luft eller vatten.
 • Ersätter fossil elproduktion – vare sig Sverige exporterar eller importerar el.
 • Förbränningsfri i hela energikedjan
 • ”bränslebrytning” – behövs ej i motsats till fossila källor
 • ”bränsletransport” – ombesörjes av naturen
 • ”bränsletillverkning” – behövs ej i motsats till fossila bränslen
 • energiomvandlingen – inga utsläpp till skillnad från de energikällor som omvandlar genom förbränning
 • avfallshantering – det blir inget avfall från vattenkraft
 • Klimatstödjande

Den svenska småskaliga vattenkraften (10 MW) besparar årligen naturen skadliga utsläpp som:

 • Koldioxid: 3 300 000 ton.
 • Svaveldioxid: 11 400 ton
 • Kväveoxider: 10 100 ton
 • slagg, flygaska, partiklar m m

Samhälleliga fördelar med småskalig vattenkraft

 • Förbränningsfri elproduktion
 • Lokalt producerad, lokalt konsumerad
 • Minskar överföringsförluster upp till 8 procent
 • Fler arbetstillfällen per producerad energienhet
 • Verksamhet på landsbygden, ett ”tredje ben”
 • Samhällsnyttig och meningsfull sysselsättning
 • Ger samhället skatteintäkter
 • Bidrar till uppfyllandet av RES-e direktivet och Kyotoavtalet
 • Bidrar till teknisk och industriell utveckling
 • Ett utmärkt område för entreprenörsinriktade
 • Ersätter fossil elproduktion
 • Sårbarhetsminskande

Ekonomi

 • Småskalig vattenkraft i Sverige producerar ca 4 miljarder kilowattimmar varje år.
 • Den genererar ett värde på 2 000 miljoner kr varje år
 • Skatteinkomsterna exklusive fastighetsskatt är ca 600miljoner kr varje år
 • Det sammanlagda värdet av den småskaliga vattenkraften i Sverige är beräknad till 25 miljarder kr

Läs mer på Svensk Vattenkraftförenings webbplats!

Tipsa om sidan