Vattenkraft på Lindbacka

DammLindbacka bruks ambition är att renovera och åter nyttja vattnets kraft i Svartån för miljövänlig elproduktion. Vattnets kraft i Svartån har sedan lång tid tillbaka nyttjats för produktion av olika slag. Uppgifter förekommer om tidigt stångjärnssmide vid Lindbacka liksom ett flertal kvarnar, både vid Lindbacka och nerströms vid Snavlunda och Karlslund.

1781 startades ett pappersbruk vid Lindbacka av Johan Lindh. Maskinerna i pappersbruket drevs i början med hjälp av ett vattenhjul, men under de sista åren nyttjades kraften från turbiner. Pappersbruket avvecklades 1908 och verksamheten ersattes med ett utbyggt garveri 1911 (Gamla fabriken). I samband med att ett garveriet startades installerades turbindrivna generatorer som försåg både garveriet och omgivning med elektricitet.

På 1850-talet uppfördes en ny kvarn som var i drift till 1930. I början drevs kvarnen av vattenhjul vilka vid sekelskiftet 1800-1900 ersattes av turbiner.

Vad händer nu?

Projektering pågår för renovering av damm och vattenkanaler för att bland annat öka dammsäkerheten och säkerställa fortsatt drift och underhåll.  En återupptagen elkraftproduktion är nödvändig samtidigt som investeringen innebär ett tillskott av förnyelsebar energi.

Vattenkraftproduktion vid Lindbacka spar vår miljö

En återupptagen drift av vattenkraftproduktionen vid Lindbacka innebär tillskott av el motsvarande 65 svenska medelhushåll. Genom att ersätta denna volym med förnyelsebar energi skulle utsläpp motsvarande 1 179 ton (3,8 ton svavel, 71,6 ton slagg, stoft, flygaska m.m, 3,4 ton kväveoxider och 1 100 ton koldioxid) kunna reduceras.

Förutsättningarna för vattenkraftproduktion vid Lindbacka är mycket goda då dammanläggning, vattdomar, kanaler och kompetens redan finns. En återupptagen elkraftproduktion vid Lindbacka innebär att endast vattnet som passerar förbi nyttjas och medför inga större fysiska förändringar vid Lindbacka mot dagens situation.

Läs mer om domstolsprocessen och avvisningen av ansökan!

Tipsa om sidan